Nieuws

KNW/WGC/TWG bijeenkomst over financiering waterbeheer op 22 september 2015 te Amersfoort

23 september 2015

Op 22 september jl. organiseerden Koninklijk Nederlands Waternetwerk, het Water Governance Centre en het Tijdschrift voor Water Governance een bijeenkomst over de financiering van het waterbeheer.

Zoals bekend heeft de  OESO begin 2014 een interessant en belangwekkend rapport uitgebracht over de Nederlandse water governance. Weliswaar was het oordeel van de OESO positief en beoordeelde de OESO ons financieringsstelsel stabiel, op het punt van die financiering zag de OESO niettemin duidelijk ruimte voor verbetering, bijv. in de vorm van een heffing op diffuse bronnen en een betere doorvoering van de beginselen de vervuiler/gebruiker betaalt.. Voor de  minister van  I&M was dit reden om samen met provincies, waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven een onderzoek in te stellen naar de huidige financiering van het waterbeheer en daarop mogelijk van invloed zijnde toekomstige ontwikkelingen. Dit onderzoek is uitgevoerd door Twijnstra Gudde/Tauw en kort voor de zomer van dit jaar door de minister met een vervolgaanpak naar de Tweede Kamer gezonden.

Dit  onderzoek en de vervolgaanpak stonden centraal tijdens de bijeenkomst, die werd geleid door Herman Havekes (UvW/WGC). Achtereenvolgens verzorgden Sas Terpstra (Twijnstra Gudde), Monique Berendsen (ministerie I&M), Paul van Erkelens (dijkgraaf Wetterskip Fryslan) en Robert van Cleef (Sterk Consulting) presentaties. Daarna was het woord aan de zaal, die met circa 50 deelnemers goed was gevuld. Die deelnemers lieten zich niet onbetuigd: er was sprake van een levendige discussie, waarin tal van belangrijke elementen aan de orde kwamen (kostenaandeel landbouw in relatie tot de vervuiling, financiële positie waterschappen, afwezigheid van regulerende heffingen en beïnvloedbaarheid daarvan, bestuurlijke fixatie op hoogte belastingtarieven, complexiteit bestaande financieringsstelsel, kosten stedelijk waterbeheer etcetc.). Het is dat de zaal op slot ging, anders had de bijeenkomst zeker langer geduurd.

In het Tijdschrift voor Water Governance wordt binnenkort een verslag van de bijeenkomst afgedrukt.

Onderstaand treft u ter informatie de downloadlinks van de presentatie van de sprekers aan.