Partners

Het WGC netwerk bestaat uit een grote groep Nederlandse publieke en private partijen die samen werken rond kennisontwikkeling, borging en verspreiding op het vlak van water governance. Voor de toegepast weten­schappelijke activiteiten en kennisprojecten wordt samengewerkt met de universiteiten en kennisin­stellingen, o.a. met de leden van de Leertafel. Voor de vertaling van deze kennis en inzichten naar de praktijk wordt nadrukkelijk samengewerkt met de Netwerktafel. Hier ligt het accent meer op de toepassing van de kennis in de beleids- en uitvoeringspraktijk en leren in de praktijk (action learning). In de Netwerktafel werken kennisvragers (rijk, provincies, waterschappen en gemeenten) en kennisaanbieders (adviesbureaus en kennisinstellingen) samen aam activiteiten en kennisprojecten. Als kennisonderneming zonder winstoogmerk zorgt het WGC voor toegevoegde waarde door kennis te laten ontwikkelen, te verbinden en met toegevoegde waarde door te geven.

Samenwerking met andere netwerken
Samenwerking met andere kennisprogramma’s en consortia is evident. In veel van deze programma’s wordt de governance steeds belangrijker. Voorbeelden hiervan zijn het NWB-Fonds, WIN, NKWK, NWP en de STOWA.

Water Diplomacy Consortium
In het kader van het programma Waterdiplomatie is het WGC een strategische samenwerking aangegaan met UNESCO-IHE, Clingendael en THIGJ. Binnen dit programma wordt al samengewerkt met UPEACE-NL (Nederlandse afdeling van de Universiteit voor de Vrede in Costa Rica).

Kennisprojecten en activiteiten
Daarnaast werkt het WGC binnen de verschillende projecten en activiteiten samen met diverse andere kennisvragers en aanbieders. Het WGC is een samenwerkingsverband en een open netwerkorganisatie.

Nieuwe actieve partners kunnen altijd toetreden en de verbinding wordt permanent gezocht.